३५ लाख मूल्य बराबरको मोबाइल बरामद

df]afOn ;]6 ;fj{hlgs ub}{ k|x/L ag]kf, ! df3 M /fh:j 5nL u/L NofP/ sfe|]knf~rf]ssf] ag]kf gu/kflnsf–* a;kfs{ cf;kf;sf df]afOn k;nx?af6 laqmLljt/0f ub}{ cfPsf df]afOn ;]6 a/fdt u/L a'waf/ ;fj{hlgs ub}{ Onfsf k|x/L sfof{no ag]kfsf k|x/L lg/LIfs of]u]Gb| ltdlN;gf . t:jL/ M k]df nfdf÷/f;;

काठमाडौँ, २ माघ । नेपाल प्रहरीले भन्सार छलेर ल्याइएको १०७ थान मोबाइल फोनका सेट बरामद गरेको छ । महानगरीय प्रहरी प्रभाग नागढुङ्गाको टोलीले वीरगञ्जबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको ना६ख १५३४ र नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको ना७ख ७३९५ नंको बस जाँचका क्रममा ती मोबाइल बुधबार बरामद गरेको हो ।

प्रभागका प्रमुख, प्रहरी निरीक्षक हेमन्त थापाले दुई बसमा जाँचका क्रममा रु ३५ लाख मूल्य बराबरको मोबाइल बरामद गरेको जानकारी दिए ।

“चालक बस्ने सिट पछाडि सेतो टेपले बेरेर ल्याएको अवस्थामा बरामद गरेका हौँ”, उनले भने । ती फोनका सेटलाई अनुसन्धान तथा कारवाहीका लागि भन्सार कार्यालय सानोगौचरन पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here